SADIDBETON

سدید بتن
تنها واحد نمونه کنترل کیفیت در استان قم

سدید بتن
تنها واحد نمونه کنترل کیفیت استان

ABOUT US

تنها واحد نمونه کنترل کیفیت در استان قم تنها واحد نمونه کنترل کیفیت در استان قم تنها واحد نمونه کنترل کیفیت در استان قم تنها واحد نمونه کنترل کیفیت در استان قم تنها واحد نمونه
کنترل کیفیت در استان قم

تیم صنعتی سدید بتن با استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001-2008، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای براساس استاندارد OHSAS 18001:2007 و سیستم مدیریت محیط زیست ۲۰۰۴:ISO 14001 و ISO 17025 بصورت مداوم بهبود داده و بر حسن اجرای این سیستم ها نظارت مستمر داشته باشد. این شرکت در سال های ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به عنوان تنها واحد ملی نمونه استاندارد استان قم برگزیده شد.
بتن، به عنوان مصالح برگزیده قرن حاضر معرفی شده است و لازمه اصلی توسعه پایدار محسوب می شود. در کشور ما با توجه به موقعیت خاص اقدامات جدی در راه توسعه باعث شده است که مصرف بتن در مقایسه با متوسط مصرف سرانه ی کشورهای همسایه به مقدار قابل توجهی بیشتر باشد. که این مهم لزوم فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی درجهت ارتقاء کیفیت و رساندن این محصول استراتژیک و مهم به استانداردهای جهانی را بیش از پیش نشان می دهد.
گروه صنعتی سدید بتن با انجام مطالعات آزمایشگاهی و میدانی و بررسی های عملی و همکاری بااساتید دانشگاهها و مراکز علمی و البته به کارگیری متخصصان جوان کشورمان در واحد R&D ، خدمات خود را در قالب محصولات نوین و کارآمد عرضه می دارد.
کارخانه بتن و پنل های ساختمانی
LOADING